6698SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ASİLDER SPOR KULÜBÜ

İşbu Mahremiyet Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Mahremiyet Politikası”), tarafımıza bilgi için kayıt yaptıran kişilerin ASİLDER SPOR KULÜBÜ ile paylaştıkları kişisel verilerin Dernek tarafından faaliyet ve gerekli bilgilendirmelerin sağlanabilmesi amaçlarıyla elde edilmesine, saklanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin süreç hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel veri sahipleri işbu Mahremiyet Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Madde 1: Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere dair bilgiler.

Kanun: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununu,

Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Madde 2: Veri Sorumlusu

ASİLDER SPOR KULÜBÜ

Karargahtepe Mah. Çavdar Sok. No:43/A Keçiören ANKARA

Madde 3: Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel veriler doğrudan üyelerden, faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılardan, ziyaretçilerden, www.asilder.org internet sitemizin ziyaretçilerinden, sosyal medya hesaplarımızdan, çözüm ortağı/tedarikçilerden, ASİLDER platformu üye derneklerinden, CCTV, log kayıtları, telefon, e – posta vs gibi iletişim araçları ile sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel veriler kanunun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde toplanmaktadır.

Madde 4: Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Derneğimiz kanun tarafından görülen temel ilkelere, 5 ve 6. Maddelerde belirtilen şartlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.

a-       Kulüp tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

b- Kulüp Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

c-  İş Sürekliğinin Sağlanması, Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

d- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

e-  Kulüp Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi

f-   Kulüp Faaliyet Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

g- Kulüp Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

h- İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

i-   Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi

j-        Kulüp Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi

k-   Kulüp Faaliyetlerinin Kulüp Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

l-   Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

m-   Kulüp Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

n- Kulüp Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

o- Kulüp Faaliyetlerinin Güvenliğinin Temini

p- Kulüp Yerleşkelerinin ve Taşınırlarının Temini

q- Kulüp Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

r-      Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

Madde 5: İşlenebilecek Kişisel Veriler

a-      Ad – soyad, (TC Kimlik numarası (lisanslı sporcular için))

b- Telefon numarası, adres, e – posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,

c-  Cinsiyet,

d- Doğum tarihi,

e-  Eğitim durumu/düzeyi,

f-   İlgi alanları, 

g- Hesap bilgileri,

h- Veli ad – soyad, telefon ve iletişim bilgileri

i-       Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı ölçüde genel toplantı ve etkinliklerde elde edilen fotoğraf ve videolar,

Madde 6: Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel veriler kanunun 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde derneğimiz tarafından; hizmetlerinden faydalanılan iş ortakları, , dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting servisleri) hizmet sağlayıcıları, ASİLDER platform üye dernekleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri ve çağrı merkezleri gibi üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir.

Madde 7: Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanuna uygun olarak işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Ancak yazılı olarak talep edilmesi halinde Dernek’le paylaşılan kişisel veriler veri tabanından silinecektir.

Kişisel verilerin silinmesi talepleri yukarıda yazılı olan adrese gönderilecek mektuplarla veya internet sitesi üzerinden gönderilecek mesajlarla iletilebilecektir.

Madde 8: Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun 11. Maddesi uyarınca herkes;

a-      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c-  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e-  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f-   Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i-       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; ASİLDER Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “KVKK Başvuru Formu” aracılığıyla gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.